Zasady przetwarzania danych

Maciej Tokarczyk SugarApps. przywiązuje dużą wagę do szanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Maciej Tokarczyk SugarApps zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia, co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

1.1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 1. zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość,
 2. ograniczenie celu,
 3. minimalizacja danych,
 4. prawidłowość,
 5. ograniczenie przechowywania,
 6. integralność i poufność.

1.2. Warunki zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podczas przeglądania naszego serwisu, stosownie do konfiguracji przeglądarki, na komputerze użytkownika (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany jeden lub wiele plików cookie.

Pliki cookie mogą być zamieszczane przez Maciej Tokarczyk SugarApps jak i podmioty trzecie, z którymi Maciej Tokarczyk SugarApps współpracuje. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

 • Dane zbierane podczas rejestracji

Abyś mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności oferowanych przez serwis będziesz musiał się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy Cię o login i hasło jakiego będziesz używał na naszej witrynie. Zostaniesz poproszony również o wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Maciej Tokarczyk SugarApps

 • Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, w szczególności Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies.

Kto jest administratorem i jak skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych

Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Maciej Tokarczyk SugarApps z siedzibą w Przyszowa (34-604) 466

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, pisząc na adres: myhomeincracow@gmail.com

 

W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie:

 • imienia i nazwiska
 • adresu email
 • adresu zamieszkania (opcjonalnie)

Dane będą przetwarzane przez Maciej Tokarczyk SugarApps w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu


Twoje dane osobowe pozyskane w związku z korzystaniem z serwisu myhomeincracow.com będą przetwarzane w następujących celach:

 1. obsługi Twoich zamówień
 2. zebrania opinii o naszych produktach i usługach, za pośrednictwem takich podmiotów jak Opineo i Ceneo
 3. dochodzenia ewentualnych roszczeń i odszkodowań
 4. prowadzenia działań marketingowych
 5. sprzedaży produktów i usług
 6. związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na potrzeby prowadzenia analiz i statystyk
 7. udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski oraz udzielanie odpowiedzi w toczących się postępowaniach
 8. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
 9. archiwizacji
 10. spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Maciej Tokarczyk SugarApps

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych to:

 1. udzielona zgoda, w tym wyrażenie chęci uczestnictwa w programie dla stałych klientów
 2. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Twoje  żądanie przed zawarciem umowy
 3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
 4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski

Kto będzie odbiorcą Twoich danych i gdzie będą one przekazywane

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony i uczestnicy postępowań lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy przepisów prawa, którym Prezes UODO Państwa wniosek przekazał.

Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi UODO zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Twoje dane mogą być przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku  z prowadzonymi działaniami na FB, czyli w związku wykorzystywaniem narzędzi, w szczególności takich jak Google Analytics.

Twoje dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. procesorom w związku ze zleconymi przez Maciej Tokarczyk SugarApps działaniami.
 2. firmom kurierskim, które będą dostarczać do Ciebie zamawiane przez Ciebie produkty
 3. kancelariom prawnym, którym Maciej Tokarczyk SugarApps zlecił np. prowadzenie postępowania sądowych w związku z nie wykonaniem przez Ciebie umowy,
 4. podmiotom współpracującym z Maciej Tokarczyk SugarApps
 5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Twoje dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. przepisy prawa, które mogą obligować Maciej Tokarczyk SugarApps do przetwarzania danych przez określony czas, np. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonałeś ostatniego zakupy , przez który to okres zobowiązani jesteśmy do przechowywania  dokumentów księgowych potwierdzających dokonane  przez Ciebie  zakupami, na podstawie Ustawy o Rachunkowości a także przepisów Ustawy Ordynacja Podatkowa,
 2. obsługi utworzonego konta
 3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów Maciej Tokarczyk SugarApps (Administratora) – 6 lat przysługuje Państwu na zgłaszanie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ,
 4. okres na jaki została udzielona zgoda

Jakie masz prawa

Posiadasz  prawo do:

 1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby
 2. sprostowania danych,
 3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
 5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich  danych osobowych
 6. przeniesienia Twoich danych osobowych

Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich  danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Przetwarzając Twoje dane, które są zbierane za pomocą cookies, Maciej Tokarczyk SugarApps w większości przypadków nie jest w stanie zidentyfikować Twojej osoby. Zatem jeśli chciałbyś skorzystać z przysługujących Tobie praw, będziesz poproszony o dostarczenie dodatkowych informacji w celu zidentyfikowania Ciebie.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Maciej Tokarczyk SugarApps, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jakie będą konsekwencje nie podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne lub może być warunkiem koniecznym do zawarcia umowy (np. dokonania przez Ciebie zakupu produktów znajdujących się w naszej ofercie), bez ich podania umowa nie może zostać zawarta.   

W jaki sposób profilujemy

Maciej Tokarczyk SugarApps korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

 1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies, w tym dane transmisyjne, dane o lokalizacji.
 2. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie będziesz otrzymywać (oferta dopasowana do Twoich potrzeb)

W jaki sposób uzyskać informację o przetwarzaniu danych?

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych kieruj na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę myhomeincracow@gmail.com

Wykorzystywanie „cookies”

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki „cookies”, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony. Pliki „cookies” nie zawierają niewielkie ilości tekstu możliwe do odczytania tylko przez stronę , która je wysyła. Dzięki zebranym informacjom możemy uzyskać informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis i które jego elementy Cię najbardziej interesują. Uzyskane dane wykorzystujemy dla lepszego dostosowania go Twoich potrzeb, ułatwienia Tobie funkcjonowania serwisu oraz w celach statystycznych i reklamowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem (malware).

Każdy indywidualny Cookie składa się z czterech podstawowych części:

 1. Nazwa strony WWW: nazwa domeny lub subdomeny, która ustawiła cookie,
 2. Nazwa Cookie: cookie ma nazwę, która jest unikalna na stronie, która je ustawiła.
 3. Termin ważności: Ważność niektórych plików cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki (tzw. cookie sesji), inne cookie zostaną automatycznie usunięte dopiero po osiągnięciu daty ważności, która została ustawiona (tzw. trwałe cookie).
 4. Wartość: to informacje w pliku cookie, którą strona WWW używa do "zapamiętania" poprzedniej wizyty.

W plikach cookie przechowujemy podstawowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz informacje potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach. Informacje te służą do:

 • Rozpoznawania użytkowników logujących się na chronionych stronach internetowych, co umożliwia im odwiedzanie wielu stron bez konieczności wpisywania nazwy użytkownika i hasła do każdej ze stron;
 • Rejestrowania preferencji użytkowników - przeglądanej zawartości i formatu przeglądania (użytkownik nie musi ustawiać preferencji przy każdej wizycie na stronie);
 • Rejestrowania stron odwiedzanych przez użytkowników, co pozwala zebrać dane pomocne dla usprawnień wprowadzanych w treści i w sposobie nawigacji strony.

Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

 

Masz prawo do odmowy zapisywania i odczytywania plików „cookies” na Twojego urządzenia (komputera, laptopa, telefonu). Aby to zrobić musisz zaznaczyć odpowiednie ustawienia w opcjach przeglądarki internetowej, lub nie wyrazić zgody w przypadku, gdy aplikacja zawarta na serwisie internetowym będzie się Ciebie o to pytać.

Skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez użytkownika stron internetowych lub dla wszystkich stron, mogą spowodować utratę pewnych funkcjonalności, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego i RODO za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. Informacje na temat zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie (http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/) lub (http://wszystkoociasteczkach.pl/).

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem, gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

Kraków, dn. 30.06.2019